Günün Hadisi


"Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur."

(Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, Şü’abü’l- İman”, 4/334)

40 Hadith Video

40 Hadith Pdf

Bir Hadîs - Bir Yorum

Hadislerle İslam

Riyazü'sSalihin