Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadis Sözlüğü
Da'afûhu: Dabbe: Dâbıt: Dabt: Dabtu'l-Kitâb: Dâ'î: Da'îf: Da'îfu’l-Hadis: Da'îfu’l-Metn: Da'îfun: Da'îfun Bi-Hâze'l-İsnad: Da'îfun Cidden: Da'îfun Vahin: Dâ'ire: Darb: Dârimî: Darîr: Dâru'l-Hadîs: Dayyiku'l-Mahrec: Derecâtu's-Sahîh: De-Se-Nâ: De-Se-Nî: Deccâlun: Delâ'ilu'n-Nubuvve: Dirâyetu'l-Hadîs İlmi: Du'afâ: Du'ife: