Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadis Sözlüğü
Ka-Senâ Ka-Senî Kad Du'ife Tarahû Hadîsehû Kadh Kâdih Kâdiha Kalb Kalb Fi'l-Metn Kalb Fi's-Sened Kalb-i Mürekkeb Kale Kale Fulân Kale Lenâ Fulân Kale Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Kale Lî Fulân Kale Resûlullah Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi Kâle'llâhu Te'âlâ Kalîlu'l-Hadîs Kalîlu't-Tahdîs Kara'tu Alâ Fulân Kara'tu Alâ Fulân An Fulân Kara’tu Bi-Hatti Fulân Kara'tu Bi-Kitâbi Fulân Kari’ Karin Kas Kassâs Kat’ Tedlisi Kavî Kaviyyu'l-Hadîs Kavlî Sünnet Kavlu Abâdile Ke'ennehû Mushafun Kesîru’l-Galat Kesîru'l-Rıhle Kesret-i Galat Kesretu'l-Galat Keşt Ketebe Ileyye Fulân Keza Kezzâbun Kezzâbun Yekzibu Kırâ'a Ale'ş-Şeyh Kıssa Kibâr-ı Tâbi'în Kitâb Kitâbet Kitâbetu’l-Hadîs Kitâbu'l-Ğarîbeyn Kizb Kizb Ale'r-Resûl Kizbu'r-Râvî Kudsi Hadis Kuna Kunâ Mufrede Kunna Nef'alu Ala Ahdi'n-Nebî (s.a.s) Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u Kussâs Kutub-i Mevdu’at Kutub-i Sitte el-Kutubu'l-Erba'a El-Kutubu’s-Seb’a el-Kutubu's-Selâse el-Kutubu's-Sitte