Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadis Sözlüğü
Lâ Ahade Esbetu Minhu: Lâ A'rifu Lehu Aslen Lâ A'rifu Lehu Nazîrun Fid-Dünyâ Lâ A'rifuhu Lâ A'rifuhu Bi-Hâze'l-Lafz Lâ Asle Lehu Lâ Asle Lehu Bi-Haze'l-Lafz Lâ Be’se Bihî Lâ ... İlâ Lâ Şey' Lâ Tehillu Kitâbetü Hadîsihî La Tehillu'r-Rivâye Anhu La Yesbut Lâ Yesbut Fıhı Şey Lâ Yesıhhu Lâ Yuhteccu Bihî Lâ Yuktebu Hadîsuhû Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu Lâ Yu’rafu Lehu Aslun Lâ Yusâvî Şey'en Lâ Yus'elu An Mislihî Lâ Yus'elu Anhu Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî Lâ Yu'teberu Bihi Yu'teberu Bi-Hadîsihî Lafzen Mütevâtir Lafzen Rivayet Lafzı Tevatür Lahak Lahn Lakab Lehû Ahâdîs Menâkîr Lehû Belâya Lehû Evham Lehû Mâ Yunker Lehû Menâkîr Lehû Suhbe Lem A'rifhu Lem Ecid Lehu Aslen Lem Ecidhu Lem Ecidhu Hâkezâ Lem Ekıf Aleyhi Lem Ekıf Lehu Alâ Asl Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz Lem Yerid Fîhi Şey Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân Lem Yesbut Lem Yesıhh Lem Yuced Lehu Asl Lem Yutâbâ Aleyhi Leyse Bi-Ba'îd Mine's-Savâb Leyse Bi-Hucce Leyse Bi-Kaviyy Leyse Bi Me’mûn Leyse Bi-Merdiyy Leyse Bi-Sâbit Leyse Bi-Sahîh Leyse Bi-Sika Leyse Bi-Şey Leyse Bi-Umde Leyse Bi-Zâke Leyse Bi-Zâke'l-Kavî Leyse Bi-Zalik Leyse Bihî Be'sun Leyse Bi'l-Metîn Leyse Bi's-Sika Leyse Lehu Aslun Leyyinu'l-Hadîs Leyyinun Li'd-Da'fi Ma Huve Lika