Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadis Sözlüğü
Mâ Akrabe Hadîsehu Mâ Alâ Şarti Muslim Mâ Alâ Şartihimâ Mâ Alâ Şarti'l-Buhârî Mâ A'lemu’ Bihî Be'sen Ma'dinu'l-Kizb Mahalluhu's-Sıdk Mahfuz Mahrec Mahrecuhu Ma'rûf Mahv Makbul Makbul Âhad Maklûb Maklûbu'l-İsnâd Maklûbu'l-Metn Makrûnen Maktu Ma'kûs Ma'lûl Ma’mûl Bih Ma'nen Mütevâtir Ma'nen Rivayet Ma'nevî Tevatür Ma'ruf Masnû Matrûh Matrûhu'l-Hadîs Mat'ûnun Fîhi Mebde Mebde'u's-Sened Mecâlis Mechûl Mechûlu'l-Adâle Mechûlu'l-Ayn Mechûlu'l-Hâl Mechûlu'z-Zât Meçhulün Meclis Mecruh Medhûl Meğâzî Me'hûz Bih Me’mûn Men Mislu Fulân Menâkib Ve Mesâlib Menba'ul-Kizb Menferede Bihî Müslim Men'ferede Bihi'l-Buhârî Mensûh Menşe' Menşe'u's-Sened Merâsîlu's-Sahâbe Merâtibu'l-Cerh Meratibu's-Sahîh Merâtibu't-Ta'dîl Mercûh Aleyh Merdûd Merdûd Âhad Merdûd Şaz Merdûdu'l-Hadîs Merfû Merfû' Hükmen Merfû' Mürsel Merfû'an Mervî Merviyyat Merviyy Anh Mesânîd Mesmû'ât Mesrûk Mestûr Me'sûr Meşayih Meşhur Meşhur Âhad Meşihat Meşkûk Meşyeha Metâ'in-i Aşere Metin Metruk Metrûku'l-Hadîs Metrûkun Mevâlî Mevdû'u'l-İsnâd Mevdu’u’l-Metn Mevkuf Mevlâ Mevlâhum Mevsûl Mevzu El-Mezîd Fi Muttasıli’l-Esânîd Min Belâyâhu Min...İlâ Mine's-Sunne Kezâ Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ Mislehû Mislehû Sevâ'en Mu’addil Mu’allak Mu'allel Mu'allil Mu'an'an Mu’an'in Mu'âsarat Mubhem Mubhemât Mubhemu't-Ta'dîl Mubtedî Mubtedi' Mubtedi'a Mucâlese Mucâz Mucâz Leh Mucâzât Mu'cem Mucevved Mucîz Mucma' Alâ Da'fıhî Mucma' Alâ Terkihî Muda'af Mu'dal Mudebbec Mudelles Mudelles Anh Mudellis Mudevven Mudevvenât Mûdih Mudrec Mudrecu'l-İsnad Mudrecu’l-Metn Mudric Mu’en’en Mu'ennen Mufîd Müfredat Muhaddis Muhadram Muhalefet Muhâlefetu's-Sikât Muharref Muharric Muhbir Muhkem Muhmel Muhtalak Muhtelefu'l-Hadîs Muhtelefun Fîhi Muhtelifu'l-Hadîs Muhtelit Mukabele Mukarebu'l-Hadîs Mukaribu'l-Hadîs Mukâtebe Mukâtebe Makrûne Bi'l-İcâze Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze Mukill Mukillîn-i Sahabe Mukillûn Muksirîn-i Sahabe Muksirûn Mumlî Munâvele Munâvele Makrûne Bi'l-İcâze Munâvele Mücerrede Ani'l-İcâze Munkatı’ Munker Munkeru'l-Hadîs Muntehâ-yı Sened Muntezihu'l-İsnad Murselu's-Sahâbî Mursil Murû’et Mürüvvet Musâ Leh Musâfaha Musahhaf Musannef Musannif Musâvât Muselsel Müselsel Bi'l-Evveliyye Müselsel Bi'l-Hilf Müselsel Bi'l-Kavl Mûsî Musned