Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadis Sözlüğü
Rabbani Hadis Râcih Raffâ' Râfi' Rakş Ravâ Ravâ Anhu Ravâ Ba'duhum Ravâ Lehu Rava'n-Nâs Anhu Ravâhu Ravav Anhu Ravi Rece'a Reddû Hadîsehû Ref’ Refe'ahû Reka'ik Remiz Rıhle Er-Rıhle Fî Talebi'l-Hadîs Rical Ricâlu'l-Hadîs Ricâluhu Sikât Rikak Rivayet Rivayet Bi'l-Lafz Rivayet Bi'l-Ma'na Rivayet Şartları Rivayeten Rîvâyetu'd-Darîr Rivâyetu'l-Âbâ Anil-Ebnâ Rivâyetu'l-Akrân Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ Rivâyetu'l-Ekâbir Ani'l-Esâğîr Ruba’î Rubâ'iyyât Rudde Hadîsuhû Ruknu'l-Kizb Rumiye Rumiye Bi'l-Ahaveyn Rumiye Bi'l-Kader Rumuz Ruvînâ Ruvîye An Fulân Ruviye Ani'n-Nebî