Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Kitap Tanıtımı

Riyâzü’s-Sâlihîn / Trc: Prof. Dr. M. Emin Özafşar, Prof. Dr. Bünyamin ERUL / Diyanet İşleri Başkanlığı


Riyâzü’s-Sâlihîn, asırlardır Müslümanların ilgisine mazhar olan İslam klasiklerinden biridir. İçerdiği âyet ve hadislerle vazgeçilmez kaynaklarımız arasında yer alan bu eser, müellifi İmam Nevevî tarafından kişiyi âhirete hazırlamak, iyi ve güzel olana yönlendirip kötü ve çirkin olan davranışlardan uzak tutmak, kendisine iç ve dış dünyasını güzelleştiren edep ve ahlâk ilkelerini kazandırmak, nefsi terbiye edip ahlâkı güzelleştirmek, kalpleri arındırmak ve bedenin her bir uzvunu günahtan korumak gayesiyle derlenmiştir. Bugüne kadar defalarca baskısı yapılan eser, anlaşılır ve sade bir dille yeniden tercüme edilerek, üç cilt halinde günümüz okuyucusunun istifadesine sunulmuştur


Hadislerle İslam / Komisyon / Diyanet İşleri Başkanlığı


Hadislerle İslam, Allah Resûlü’nün (s.a.s.) hakikat çağrısına kulak vermek; onun (s.a.s.) imanına, ibadetine, ahlâkına, örnekliğine, değerlerine, beşerî münasebetlerine tanıklık etmek; onun (s.a.s.) varlık ve bilgi ufkunda seyreylemek, tarihin ve medeniyetin önemli kavşaklarında onun (s.a.s.) izini sürmek ve nihayet varlık âleminin ötesine ve sonsuzluğun bilgisine ulaşmak isteyenler için kaynak bir eserdir.


Sünnet ve Hadisin Anlaşılması / Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ / Türkiye Diyanet Vakfı


"İslam toplumu, tarih boyunca Sünnet ve Hadisi yanlış anlamaktan çektiğini uydurma hadislerden çekmemiştir". Muhammed Gazali Türkiye Diyanet Vakfı 1995 yılı İslâm Araştırmaları Birincilik Ödülünü alan bu eser, Sünnet ve Hadisin anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili metodik üç sorunun cevabını arayan akademik bir çalışmadır.

Hadis ilmi veya ilimleri içinde İslâm Peygamberi'nin sünnetini ve hadislerini doğru anlamamızı ve doğru yorumlamamızı sağlayacak bir metodoloji var mıdır? Tarihte egemen olduğu şekilde usul-i fıkh'ın anlama yöntemi ile hadisleri ele almak doğru olmuş mudur? Doğru ise bugün geçerliliği nedir? Resûl-i Ekrem'in çağımıza dönük yüzünü tespit etmek, onun sünnet ve hadisini doğru anlamak için yeni bir metodolojiye ihtiyaç var mıdır? Varsa bunun için atılması gereken adımlar nelerdir? Ancak peşinen ifade etmek gerekir ki bu çalışma Sünnet ve Hadisi doğru anlamak ve doğru yorumlamak için ne kapsamlı yeni bir yöntem ne de geliştirilmiş yeni bir metodoloji ortaya koyma iddiasında değildir. Zira sunî olarak harici etkenlerle, masa başında hazırlanan metodolojiler birer teori ve zihin jimnastiği olmaktan öteye geçemezler. Metodolojiler ancak bir gelenek içinde, tabiî bir süreç dahilinde ve hayatın pratiklerinden kopmadan oluşurlarsa işlev görürler. Kitapların, makalelerin yazarları, ilimlerin kâşifleri ve mûcitleri olur; fakat metodolojilerin yazarları olmaz. Olsa olsa yazarların metodoloji oluşumuna katkıları olur.


Hadislerin Dili / Prof. Dr. Bünyamin ERUL / Türkiye Diyanet Vakfı


Hadislerin anlaşılması ve yorumu hakkında son yıllarda ülkemizde çok değerli metodik eserler yayımlanmıştır. Teori yerine pratiğin öncelendiği bu çalışmada ise, Hemmâm b. Munebbih’in, hocası Ebû Hureyre’den çeşitli konularda naklettiği 138 rivayetin anlaşılması ve yorumlanması cihetine gidilmiştir. Çünkü ilk yazılı hadis vesikası olan Hemmâm’ın Sahîfesi, hadis külliyâtının genel karakteristiğini yansıtan bir öz/özet niteliğindedir. Çalışmada, konu bütünlüğüyle birlikte, farklı dil ve üslupta söylenmiş olan rivayetlerin nasıl değerlendirileceği dikkate alınmış ve kategorik bir tasnif denenmiştir. Bu hadislerin anlaşılmasına ilişkin söylenilenler, getirilen teklifler, aslında genel olarak hadislerin ne şekilde yorumlanacağına dair de fikir verecektir.