Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Eser, ilk dönemlerden itibaren muhaddisler ve fakihler başta olmak üzere İslâm âlimlerini çokça meşgul eden, isnadında, sahâbî olan râvisi veya diğer râvilerinden biri zikredilmeyen hadis olarak tarif edilen mürsel hadisin delil olma yönünden değeri ve tarihi seyrinin Hadis ve Fıkıh Usulü kaynaklarına göre incelendiği ilmi bir çalışmadır.

Prof. Dr. Selahattin Polat - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

Hadis ilminin çeşitli dallarında 14 asırdır kaleme alınmış sayısız eseri sistematik bir sınıflandırmaya tabi tutarak, önemlilerini kısa bir biçimde tanıtmaya çalışan kapsamlı bir eserdir.

Prof. Dr. Mücteba Uğur - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

Eserde, Hz. Peygamber ve sahabe devrindeki hadis, hadis ilminin teşekkülü ve bunu hazırlayan sebeplerin yer aldığı ikinci asır, tasnifin altın çağı olarak ifade edilen hicri üçüncü asırdaki Kütüb-i Sitte devri olmak üzere Hicri ilk üç asırdaki hadis faaliyetleri ele alınmıştır.

Prof. Dr. Talat Koçyiğit - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

İlk olarak AÜİF Yayınları arasında 1974 yılında yayımlanmış olan eserin, birçok baskısı yapılmıştır.
Eserde, sünnet, hadis, haber kelimelerinin terim ve ıstılah manaları, çeşitleri, aralarındaki farklar, mütevâtir ve âhad haberler, sıhhat yönünden hadis çeşitleri, isnad, hadis ravileri ve rivayet çeşitleri, hadislerin alınması (tahammulü’l-hadis), hadis alma yolları, hadislerin toplanması ve yazılması, hadisin İslâm dinindeki yeri, ilk yazılı hadisler, Arap yazısı, sahabilerin hadis yazmaktan men edilmeleri gibi konular incelenmiştir.
Eser, bilhassa İlahiyat Fakültesi ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere hadis ile ilgili çalışma yapanlar için bir kaynak niteliğindedir.

Prof. Dr. Talat Koçyiğit - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

İlk yazılı hadis vesikası olan Hemmam bin Münebbih’in Sahifesi, hadis külliyatının genel karakteristiğini yansıtan bir öz/özet niteliğindedir. Çalışma, konu bütünlüğüyle birlikte, farklı dil ve üslupta söylenmiş olan rivayetlerin nasıl değerlendirileceği dikkate alınmış ve özelde ilahiyat öğrencileri ile din görevlilerine, genelde ise hadis okurlarına rehberlik etmek amacıyla kategorik bir tasnif denemesi niteliğindedir.

Bünyamin Erul - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al