Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

“Ahlâk Hadislerinin Düşünce ve Davranış Eğitimindeki Yeri ve Rivayet Değeri” başlığı çerçevesinde hazırlanan ve ahlâk-hadis ilişkisi, ahlâk hadisi kavramı, ahlâk hadislerinin hadis literatüründeki konumu, düşünce ve davranış eğitimindeki yeri gibi konuları kapsayan çalışma, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Hadis ilminin en geniş boyutlu araştırma sahalarından birisi olan ahlâk hadisleri ile ilgili temel hadis mecmualarına dayanarak hazırlanan çalışma, Rasûlullâh’ın (sav) ahlâkî düşünce ve davranışları öğretme, benimsetme ve yerleştirmede belirgin ve sürekli olarak kullandığı metotları örnekleriyle ortaya koymaktadır

Dr. Ahmed Ürkmez - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

Eserde, pozitif bilimlerin ilgi alanına giren hadis metinlerinin sıhhatinin belirlenmesinde ve bunların bilgi değerinin tespitinde, modern bilimin verilerinden yararlanma konusu tartışılmaktadır.

Osman Oruçhan - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

Başlangıçta Kur'an ve Sünnete dayalı bir düşünce ve hayat tarzı olan tasavvuf, daha sonra toplumsal gelişmeler ve bir takım harici tesirlerle farklı bir şekil almıştır. İslami anlayışın temsilciliğini üstlenen İslâm uleması ile tasavvuf ehli arasındaki tartışmalar oldukça erken dönemden itibaren görülmeye başlamıştır. Bu tartışmalara yol açan sebeplerin başında, tasavvufu etkileyen bazı fikirlerle bu fikirleri meşrulaştırmak için başvurulan kaynaklar ve bunların yorumlanmış biçimi büyük rol oynamıştır. Eser, tasavvufu sorgulamaktan çok, tasavvuf anlayışının dayandığı hadisleri tespit etmek ve değerlendirmeye yöneliktir.

Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

Eserde ana-baba hakları, onlara gösterilmesi gereken iyi muamele, ebeveyne saygısızlığın ve kötü davranmanın uhrevi cezası, ana-babanın çocuklarına şefkati, çocukların iyi yetiştirilmesi ve aile sorumluluğu gibi konularda varid olan rivayetlerden seçilen kırk hadis kısa yorumlarıyla sunulmuştur.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

Hadis şerhleri, ihtiva ettikleri malumat bakımından bugün sadece hadis çalışmalarının değil, İslami düşünce tarihini konu edinen hiçbir mesainin kayıtsız kalamayacağı bir alandır. Bu entelektüel faaliyet, şerhe konu olan metinlerin izahını amaçladığı gibi, ilim mirasını aktaran bir köprü vazifesi de görmüştür. Bu bakımdan önemli bir geleneğin devam ettirilmesinde de rol oynamıştır. Yüzyıllar boyunca birbirinin tekrarı gibi görünen hadis şerhlerinin kaleme alınması, bu faaliyetin, göründüğünden daha fazla şeyler ifade ettiğini düşündürmelidir. Bütün bu yönleriyle hadis şerh edebiyatını kendine özgü şartları içerisinde ele almak, onda ortaya çıkan değişimi/dönüşümü tespit etmek, uzunca bir dönem devam eden bu faaliyetin tekabül ettiği gerçek zemini kavrama fırsatı verecektir.

Dr. Zişan Türcan - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al