Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Pir-i Türkistan lakabıyla bilinen Hoca Ahmed Yesevi; düşünce ve eserleriyle Orta-Asya Türkistan Coğrafyasında, Türk ve İslam dünyasında derin izler bırakmış mümtaz şahsiyetlerden birisidir. Fikir ve düşüncelerinin etkileri yaşadığı dönemde kalmayıp günümüzde de görülmektedir. Dolayısıyla ona olan ilgi yaşadığı dönemden itibaren artarak devam etmektedir. Bu vesileyle Hoca Ahmed Yesevi'nin çeşitli yönlerini inceleyen pek çok çalışma yapılmıştır. Bu eserde ise; onun hadis ilmi ve kültürüne ilgisi, eserlerinde kullandığı hadislerin tarihe ve değerlendirmesi, peygamber tasavvuruyla birlikte ele alınmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

Müslüman Türkler inşa ettikleri mimari yapıları duygusuz binalar yığını halinde bırakmamışlar, onların içini ve dışını nakış nakış işleyerek bir şahesere dönüştürmüşler ve torunlarına öyle teslim etmişlerdir. Bu mimari eserlerin başta ayetler ve hadisler olmak üzere çeşitli yazı motifleriyle taçlandırıldığı ve gelin gibi süslendiği dikkatten kaçmamaktadır. Araştırmalar bu yazılı motiflerin gelişigüzel seçilmiş olmadığını, bilakis her birinin itinayla belirlendiğini gösteriyor. Böylelikle söz konusu mimari yapılar, ihtiva ettikleri yazılı süslemelerle birer eğitim kurumu olma özelliğini, etrafında yaşayan insanlara verdiği mesajlarla kanıtlamış olmaktadır

Doç.Dr. Bekir Tatlı - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

Vahiy meleği Cebrail'in Hz. Peygamber'e (s.a.) bir insan suretinde gelerek İslâm, iman, ihsan ve kıyametin zamanı gibi konularda sorular sorması ve Rasûlullah'ın ona cevaplar vermesi olayından bahseden "Cibril Hadisi"ni tüm tarikleriyle tahlile tabi tutan eserde Cibril Hadisinin İslâm düşüncesine yansımaları konusunda bilgi verilmiş ve öne sürülen şüpheler değerlendirilmiştir.

Doç. Dr. Bekir Tatlı - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

Eser, Buhârî’nin şerhlerinden Fethü’l-Bari’nin müellifi İbn Hacer (v. 852/1449) ile Umdetü’l-kârî’nin müellifi Aynî (v. 855/1451) arasında yaşanan hadis tartışmalarını ilmi olarak ele almaktadır.

Doç. Dr. Talat SAKALLI - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

Hadis kitapları bibliyografyası mahiyetinde Farsçadan tercüme edilen eserde müelliflerin biyografilerine de yer verilmiştir.

Trc. Ali Osman Koçkuzu - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al