Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadis edebiyatında adı en ön sıralarda geçen İmam Ebu Davud'un "Sünen" adlı eseri, Endülüs'e Buhari ve Müslim'in Sahih'lerinden önce girmiş ve ilmi çevrelerce kabul görmüştür. Tarihteki yerini ve şöhretini Sahihayn'den bile önce kazanmış ve İslam kültür tarihinde ahkam rivayetlerini toplayan en öncelikli kaynak olmuştur. Bir eserin değeri, bizzat eser üzerinde yapılan tarafsız bir yöntemle yapılan İlmi tahlil ve çalışmalarla elde edilen veriler sonunda ortaya çıkar. Ebu Davud'un Sünen'i gibi temel eserlerin, kaynaklarıyla ve tasnif metoduyla incelenmesi, İslam kültürünün iyi tanınması istikametinde önemli bir rol oynayacaktır.

Mehmet Dinçoğlu (Yrd.Doç.Dr.) - Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Satın Al

İslam'ın iki temel kaynağından biri olan hadislerin anlaşılması sorunu, İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren çeşitli ilim sahalarında varlığı hissedilen temel bir problemdir. Hadis ilimleri açısından anlama sorununun mahiyeti, rivayetlerin/metnin anlayan karşısındaki konumunun ne olduğu sorusuna verilecek cevapla yakın bir ilişki içerisindedir. Buradaki ayırım, anlama çabası esnasında bazı alimlerin rivayeti/metni merkeze alması, bazı alimlerinse merkezde insan aklını konumlandırmasından doğmaktadır. Hadis rivayetlerinin sıhhatinin tespitinde ve Hz. Peygamber'e aidiyeti sabit olan hadislerin değerlendirilmesinde anlayanın rolü, eserde ön anlama ve ön yargı kavramları dikkate alınarak tartışılmıştır.

Salih Kesgin - İSAM Yayınları
Satın Al

Bir bilgi aktarım yöntemi olarak rivayet, yorumlara açık olduğu için râvi tasarruflarına kapı aralamıştır. Râvi tasarruflarının hadisler üzerinde belirleyici olması bazı hadislerin rivayetleri arasında farklılıkların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Öyle ki, bazı hadislerin hem metinlerinde lafız ve üslûp açısından farklılaşmaya yol açmış hem de içerik çeşitliliğini beraberinde getirmiştir. Eser, aktarım ve yorum farklılıklarıyla ilgili problemler çerçevesinde râvi tasarrufları konusunu ele almakta; farklı rivayetler arasından hangisinin orijinal hadis metnine en yakın olabileceğini veya böyle bir tesbitin imkânını sorgulamaktadır.

Süleyman Doğanay - İSAM Yayınları
Satın Al

İslam ilim geleneğinde Hz. Peygamber'in sözleri ve davranışları anlamında meşhur olan "hadis/sünnet"'in bize kadar ulaşmasını temin eden ölçüler,hadis usulü ilmi içerisinde ortaya konulmuş ve rivayetlerin sonraki nesillere sahih bir şekilde aktarımı her dönemde kendini yenileyen bir formatla gelişimini sürdürmüştür. Bu çalışmada ele alınan hadislerde ilk bakışta fark edilmeyen yahut herkesin göremediği kusurlar anlamına gelen illet ve yaygın olarak bilinen rivayetlere aykırı düşen güvenilir ravilerin rivayetleri anlamındaki şaz kavramları da söz konusu prensipler içerisinde çok önemli bir yere sahiptir.

Eser; temelde rivayetin nakil süreciyle birlikte ortaya çıkan illet ve şaz kavramlarının rivayetlerin sıhhatine etkisini, gelişimini, kullanımlarını ve sahip oldukları öneme binaen hadis ilmi ve buna bağlı olarak da islam fıkhı üzerindeki izdüşümlerini konu edinmektedir.

Muhittin Düzenli - İSAM Yayınları
Satın Al

Hadislerin sonraki nesillere nakli hususunda sahâbenin gösterdiği dikkat, kısa süre içinde hadis rivayetinde sıkı bir şekilde isnat tatbikine dönüşmüş, peşinden sahâbe, tâbiîn, tebeu’t- tâbiîn ve sonraki nesillerden hadis rivayetiyle ilgisi olan binlerce kişi hakkında yapılan araştırmalar neticesinde toplanan bilgiler rical kitaplarında kaydedilmiştir. Rical kitapları, çoğunlukla hadis râvilerini ve hadis ilmiyle iştigal edenleri tanıtan ve müellifleri hadisçi olan eserlerdir. Bu çalışmada, rical ilminin doğuş ve gelişim süreciyle 10. (16.) yüzyıla kadar telif edilen önemli eserler, metot, muhteva ve kaynakları yönünden tanıtılmakta ve her birinin konusundaki önemi üzerinde durulmaktadır.

Mehmet Eren - İSAM Yayınları
Satın Al