Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadislerin anlaşılması çabası ilk asırlardan beri devam eden bir süreçtir. Bugün "metin tahlili" olarak adlandırılan anlama ve yorumlama ameliyesini geçmişte "şerh"ler üstlenmiştir. Şerhlerimiz birer anlam ve yorum hizinesidir. Ancak bu hazine günümüzde ihtiyacı karşılamamaktadır. Oysa "şerh" tam da bir metin tahlili faaliyetidir. Adı şerh olan metin tahlili faaliyetinin kavramsallaştırılması ve sistemleştirilmesi kaçınılmazdır. Şerhler içinde bu faaliyeti temsil eden en güzel iki örnek İbn Hacer'e ait Fethu'l-bârî ile Aynî'ye ait Umdetü'l-karî'dir. İkisi de Buhârî şerhi olup aynı zaman diliminde yazılmıştır; ancak müellifleri farklı mezheplere mensuptur. Bunların mukayeseli olarak çalışılması hadisleri anlama ve yorumlamada farklı ve zengin imkânları önümüze koymakta ve bugünün tartışmalarına ışık tutmaktadır. İşte bu çerçevede şu üç soruya cevap aradığımızı söyleyebiliriz: Metin tahlilinin mâhiyeti nedir? Metin tahlili geçmişte nasıl yapılmıştır ve günümüzde nasıl yapılmalıdır? Bunların cevapları bugün metodoloji tartışmalarını da ilgilendiren önemli bir boyuta sahiptir. Bu cevaplar bize geçmişin fotoğrafını çekeceği gibi geleceğe yönelik bir ufuk da kazandıracaktır. Çalışma da bu yolda atılan küçük bir adımdır.

Yavuz Köktaş - İSAM Yayınları
Satın Al

Hadislerin ortaya çıktığı dönemi tespit etmek üzere Batı’da uygulanan tarihlendirme yöntemleri, oryantalist paradigmanın, hadis literatürünün büyük kısmının uydurma haberlerden müteşekkil olduğu şeklindeki öncülüne dayanarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada söz konusu paradigmanın öncüllerinin, hadis tarihlendirmesine etkisi örneklerle tahlil edilmekte, oryantalistlerin bakış açısı farklılığından kaynaklanan yorumları ele alınmaktadır. Çalışmanın tenkitten ibaret kalmaması ve hadis usulüne katkıda bulunabilmesi amacıyla, seçilen bir hadis grubu üzerinden müşterek râvi merkezli isnad-metin analizini klasik İslami paradigma içerisinde uygulama imkânı araştırılarak, ulaşılan sonuçlar hadis rivayet tarihi açısından tahlil edilmektedir

Fatma Kızıl - İSAM Yayınları
Satın Al

İlâhiyat Fakülteleri- Hadis Tezleri Kataloğu

İsmail E. Erünsal Fatih Çardaklı Mustafa Birol Ülker - İSAM Yayınları
Satın Al