Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadis Terimleri Sözlüğü

Merhum Prof. Dr. Mücteba Uğur tarafından hazırlanan ve TDV tarafından basılan eser; hadis ilmiyle ilgili belli başlı terim ve tabirlerin, harf sırasına göre ele alındığı, konuyla ilgili alimlerin görüşlerinin özetlendiği ansiklopedik bir çalışmadır.
 • Âbâ Ve Ebnâ:
 • Abâdile
 • Âdâb
 • Âdâbu Tâlibi'l-Hadî
 • Âdâbu'l-Muhaddis
 • Âdâbu'ş-Şeyh
 • Âdâbu't-Tâlib
 • Adâletu'r-Râvî
 • Adâletu's-Sahâbe
 • A'delu'n-Nâs
 • A'demu's-Sıhha
 • Âdıd
 • Âdil
 • Adl
 • Adlu’r-Rivâye
 • Adlun
 • Adlun Dâbitun
 • Adlun Hâfizun
 • Adûl
 • Âfet
 • Âfetuhû Keza
 • Ağrabe Bihî Fulân
 • Ahâdîs
 • Ahâdîsu'l-Ahkâm
 • Ahbâr
 • Ahbârî
 • Ahberanâ
 • Ahberanâ Fî Kitâbihî
 • Ahberanâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi
 • Ahberanâ Fulân Bi'l-Kırâ'ati Aleyhi
 • Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân
 • Ahberanâ Fulan Fîmâ Kuri'e Aleyhi
 • Ahberanâ Fulan Kırâ'aten Aleyhi
 • Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
 • Ahberanâ İcâzeten
 • Ahberanâ Kitâbeten
 • Ahberanâ Münâveleten
 • Ahberanâ Muşâfeheten
 • Ahberanâ Racul
 • Ahberanî
 • Ahberanî Fulân Kitâbeten
 • Ahberanî Fulân Mukâtebeten
 • Ahberanî Racul
 • Ahberanî's-Sıka
 • Ahfaz
 • Âhır
 • Ahkâm
 • Ahkâm Hadîsleri
 • Ahrece Anhu
 • Ahrece Lehû
 • Ahrecehû
 • Ahruf
 • Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb
 • Ahvâlu'r-Ruvât
 • Ahz
 • Ahz Ve Tahammül
 • Akâ'id
 • Akıl
 • Âkil
 • Akrân
 • Akvâl
 • Akva'l-Esânîd
 • Alâ Yedey Adlin
 • Alâmâtu’l-Vaz
 • Alâmetu'd-Darb
 • Ale’l-Etraf
 • Ale'l-Ahruf
 • Ale'l-Ebvâb
 • Ale'l-Ma'nâ Rivayet
 • Ale'l-Mesânîd
 • Ale'r-Ricâl
 • Âlî
 • Âlî Hadis
 • Âlî İbdâl
 • Âlî İsnad
 • An
 • An'ane
 • An'ane Munkatı’a
 • An'ane Mursele
 • Ani's-Sîka
 • Arz
 • Arz Ale'ş-Şeyh
 • Arz-ı Kırâ'at
 • Arzı Münâvele
 • Arz-ı Semâ
 • Arzu'l-Munâvele
 • Asar
 • Aşera -yi Mübeşşere
 • Aşere-i Mübeşşere Ashabı
 • Ashâb
 • Ashâb-ı Ahruf
 • Ashâb-ı Kiram
 • Ashâb-ı Kutub
 • Ashâb-ı Resûlillâh
 • Ashâb-ı Suffe
 • Ashâb-ı Sünen
 • Ashâbu'l-Aşerât
 • Ashâbu'l-Bıd'a
 • Ashâbu'l-Elf
 • Ashâbu'l-Elfeyn
 • Ashâbu'l-Hadîs
 • Ashâbu'l-Kutub
 • Ashâbu'l-Mi’e
 • Ashâbu'l-Mı'eteyn
 • Ashâbu'l-Mi'în
 • Ashâbu'l-Ulûf
 • Ashâbu's-Suffe
 • Ashabu's-Sunen
 • Ashâbu's-Suneni'l-Erba'a
 • Asl
 • Asleyn
 • Aslu's-Sened
 • Atfe
 • Atıf Tedlisi
 • Atraf
 • Avâlî
 • Azbat
 • Azbatu'n-Nâs
 • Azîz
 • Aziz-i Meşhur
 • Da'îfun Bi-Hâze'l-İsnad:
 • El-Aşera
 • Ercû En Lâ Be'se Bihî: