Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadis Terimleri Sözlüğü

Merhum Prof. Dr. Mücteba Uğur tarafından hazırlanan ve TDV tarafından basılan eser; hadis ilmiyle ilgili belli başlı terim ve tabirlerin, harf sırasına göre ele alındığı, konuyla ilgili alimlerin görüşlerinin özetlendiği ansiklopedik bir çalışmadır.
 • Es-Sâbık Ve'l-Lâhık
 • Es-Sahîfetu's-Sâdıka
 • Es-Sahîfetu's-Sahîha
 • Es-Sahîhân
 • Es-Sunne
 • Es-Sunnetu’l-Kavliyye
 • Es-Sunnetu'l-Fi’iliyye
 • Es-Sunnetu'n-Nebeviyye
 • Es-Sunnetu't-Takririyye
 • Sabit
 • Sad
 • Sad-Ha
 • Sâdıka
 • Sadru’l-Hadîs
 • Sadûkun
 • Sadûkun İn-şâ'allah
 • Sadûkun Lâkınnehû Mubtedi'
 • Sadûkun Lehû Evhâm
 • Sadûkun Seyyi'u'l-Hıfz
 • Sadûkun Teğayyera Bı-Ehara
 • Sadûkun Yehimu
 • Sadûkun Yuhti'u
 • Sahabe
 • Sahâbî
 • Sahâbî Mürseli
 • Sahâbiye
 • Sâhîb
 • Sahibu'l-Bid'a
 • Sahibu'l-Hadîs
 • Sâhibu'l-Kitâb
 • Sahibu'r-Resul
 • Sahîfe
 • Sahîfe Câbir
 • Sahîfe Semure
 • Sahih
 • Sahih Li-Aynihî
 • Sahih Li-Gayrihî
 • Sahîh Li-Zâtihi
 • Sahih Muhtelef Fîhi
 • Sahîh Muttefak Aleyh
 • Sahih-Garib
 • Sahîh-Garib-Hasen
 • Sahih-i Buhârî
 • Sahihi Müslim
 • Sahîhu’l-Hadîs
 • Sahîhu'l-İsnâd
 • Sahîhun İnde Gayrihimâ
 • Sahîhun Înşa'allah
 • Sakîm
 • Sâkıt
 • Salih
 • Sâlih Li'l-İhticâc
 • Sâlih Li'l-İ'tibâr
 • Sâlihu'l-Hadis
 • Sâmi
 • Sarih Merfû
 • Sarık
 • Sebebu Vurûdi'l-Hadîs
 • Sebebu'l-Hadîs
 • Sebt
 • Sebtun
 • Sebtun-Hafizun
 • Sebtun-Huccetun
 • Sebtun-Sebtun
 • Sebtun-Sikatun
 • Sefeh
 • Seketû Anhu
 • Semâ
 • Semâ'ul-Muzakere
 • Semâ'u's-Sağîr
 • Semi'a
 • Semi'tu
 • Semi'tu Fulânen
 • Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh
 • Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh
 • Semi'tu Fulânen Yekûlu
 • Se-Nâ
 • Sened
 • Se-Nî
 • Sevk
 • Sevvâ
 • Sevveğa Lî
 • Seyyi'u'l-Hıfz
 • Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs
 • Sigâr-ı Tabiin
 • Sîğatu'l-Cezm
 • Sîğatu't-Temrîz
 • Sıhâh
 • Sıhâh-ı Selâse
 • Sıhah-ı Sitt
 • Sıhhat
 • Sıhhat Şartları
 • Sika
 • Sikât
 • Sikatun
 • Sikatun-Hâfizun
 • Sikatun-Huccetun
 • Sikatun-Mutkinun
 • Sikatun-Sebtun
 • Silsiletu’z-Zeheb
 • Sirkatu'l-Hadîs
 • Sohbet
 • Subâ'î
 • Subâ'iyyât
 • Subût
 • Sudâsî
 • Sudâsiyyât
 • Suffe Ashabı
 • Suffe Ehli
 • Sükût Tedlîsi
 • Sulâsî
 • Sulâsiyyât
 • Sumânî
 • Sumâniyyât
 • Sunâ’î
 • Sunâ'iyyât
 • Sünen
 • Sünen Dârimî
 • Sünen Ebî Dâvud
 • Sünen İbni Mace
 • Sünen Nese'î
 • Sünen Tirmizî
 • Süneni Erba'a
 • Sünnet
 • Sû'u’l-Hıfz
 • Suveylih